Presentation of project "Raznotravie and Mitya Kouznetsov", Rybinsk 2001 (photo by Alexander Smirnov)